Postępowanie awansowe

Przewód doktorski

Art. 14. ust. 2. ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Czynności przewodu doktorskiego kończą się uchwałami rady jednostki organizacyjnej w przedmiocie:
1) wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora, a także promotora pomocniczego, w przypadku jego
udziału w przewodzie;
2) wyznaczenia recenzentów;
3) przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony;
4) przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej;
5) nadania stopnia doktora.

Postępowanie habilitacyjne

Rozporządzenie MNiSzW z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

1) wszczęcie postępowania habilitacyjnego;
2) wyznaczenia kandydatów na recenzentów i na członków komisji;
3) uchwała o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego.

Profesura

Art. 27. ust. 2. ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Czynności postępowania w sprawach o nadanie tytułu profesora kończą się uchwałami rady w przedmiocie:
1) wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora;
2) wyznaczenia kandydatów na recenzentów;
3) poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora.