Egzaminy dyplomowe - zagadnienia egzaminacyjne

Filozofia

Doradztwo filozoficzne i coaching

Kognitywistyka

 

Przebieg egzaminu dyplomowego

Egzamin dyplomowy na kierunkach: Filozofia, Doradztwo filozoficzne i coaching oraz Kognitywistyka jest egzaminem ustnym. Odbywa się przed komisją złożoną z przewodniczącego, promotora i recenzenta pracy. W trakcie egzaminu zadawane są co najmniej trzy pytania. Dwa pytania student losuje z puli zagadnień egzaminacyjnych, udostępnionych najdalej na początku ostatniego semestru studiów. Jedno pytanie, dotyczące zagadnień poruszanych w pracy dyplomowej, zadaje komisja egzaminacyjna.

W części niejawnej komisja ocenia odpowiedzi oraz ustala ocenę końcową studiów.