Filozofia

Studia I stopnia (licencjackie):

Charakterystyka kierunku:

Filozofia jest kierunkiem, na którym rozwija się zdolności twórczego myślenia. Poruszając się w sferze abstrakcji uzyskuje się możliwość pogłębionego i krytycznego spojrzenia na rzeczywistość, postrzegania siebie i świata w szerszej perspektywie, wielostronnego analizowania problemów, unikania schematów oraz gruntownego uzasadniania przekonań. Studia filozoficzne kształcą kulturę logicznego myślenia, uczą prowadzenia dyskusji, argumentowania, dokonywania analiz złożonych sytuacji, kreowania nowych pomysłów i wizji. Umożliwiają namysł nad podstawowymi kwestiami dotyczącymi bytu, prawdy, dobra, człowieka, zasad życia społecznego, metodologicznych podstaw nauk. Pokazują przemiany myślenia na przestrzeni wieków, zależność współczesnych sposobów ujmowania świata od tradycji europejskiego dziedzictwa kulturowego. Studia filozoficzne umożliwiają pogłębienie samoświadomości. Dają dobre podstawy do działania w dowolnych obszarach wymagających kreatywności, nieszablonowego myślenia, twórczego reagowania na zmiany.

Oferowane specjalności:

 1. Filozofia klasyczna
 2. Filozofia nowych mediów
 3. Filozofia komunikacji
 4. Filozofia człowieka
 5. Filozoficzne podstawy kultury
 6. Etyki stosowane

Perspektywy zawodowe:

 1. Praca w organizacjach poszukujących pracowników kreatywnych i łatwo nabywających nowe kompetencje.
 2. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej z wykorzystaniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych wykształconych w toku studiów
 3. Nauczanie etyki i filozofii w szkołach.
 4. Praca w redakcjach.

Studia II stopnia (magisterskie):

Oferowane specjalności:

 • historyczno-filozoficzna
 • etyka stosowana
 • filozoficzno-kulturowa

Perspektywy zawodowe:

 1. Praca badawcza i dydaktyczna w instytucjach naukowych.
 2. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
 3. Praca w organizacjach poszukujących pracowników kreatywnych i łatwo nabywających nowe kompetencje.
 4. Nauczanie etyki i filozofii w szkołach.
 5. Praca w redakcjach.