Godziny rektorskie 7 stycznia

Na wniosek Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Prorektor ds. kształcenia i studentów ogłasza wtorek 7 stycznia 2020 r. dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Prorektor zwraca się również z prośbą o usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach 8 stycznia studentom należącym do wspólnot Kościołów wschodnich.

Komunikat (stan dokumentu)