International Scientific Conference: Tradition and forms of criticism in European philosophy Tradition und Formen der Kritik in der europäischen Philosophie – Tradycja i formy krytycyzmu w filozofii europejskiej

Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung (DPWS)

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN)

International Scientific Conference:

Tradition and forms of criticism in European philosophy

Tradition und Formen der Kritik in der europäischen Philosophie

Tradycja i formy krytycyzmu w filozofii europejskiej

12-13 September 2017, Katowice, Faculty of Social Sciences, Symposium Room III

 

CONFERENCE PROGRAMME

Day 1 (September 12th)

OPENING OF THE CONFERENCE (9.00-9.15)

Dariusz Kubok, Andrzej Noras: Welcome

SESSION ONE (9.15-13.00)

Chair: Tomasz Kubalica

Dariusz Kubok, Critical Thinking and Philosophical Criticism – an Outline of the Problem (Myślenie krytyczne i filozoficzny krytycyzm – zarys problemu)

Christoph Demmerling, Mehr als nur Wörter? Der praktische Sinn philosophischer Sprachkritik (Więcej niż słowa? Praktyczny sens filozoficznej krytyki języka)

Peggy. H. Breitenstein, Ideologiekritik nach Marx und Adorno (Krytyka ideologii według Marksa i Adorno)

Andrzej Noras, Criticism as It Was Understood by Hermann Cohen (Krytycyzm w rozumieniu Hermanna Cohena)

LUNCH (13.00)

SESSION TWO (15.00-18.00)

Chair: Andrzej Noras

Tomáš Nejeschleba, Renaissance and Early Modern Anti-Aristotelianism as a Form of Philosophical Criticism (Renesansowy i wczesnonowożytny antyarystotelizm jako forma filozoficznego krytycyzmu)

Adam Grzeliński, Critical Dimension of Locke’s Empiricism (Krytyczny wymiar empiryzmu J. Locke’a)

Tomasz Kubalica, The Old and New Critique of Pure Reason based on I. Kant  and J.F. Fries (Stara i nowa krytyka czystego rozumu w ujęciu I. Kanta i J.F. Friesa)

Piotr Świercz, Criticism in Political Philosophy in Light of Works of Witold Gombrowicz (Krytycyzm w filozofii polityki w świetle dzieł Witolda Gombrowicza)

 

Day 2 (September 13th)

SESSION THREE (10.00-12.15)

Chair: Dariusz Kubok

Matúš Porubjak, Criticism in Theognidea (Krytycyzm w Theognidea)

Zbigniew Nerczuk, Aristotle’s criticism of Protagoras in „Metaphysics” (books Gamma and Kappa) and its significance for the development of the sceptical tradition (Arystotelesowa krytyka Protagorasa w Metafizyce [księga Gamma i Kappa] i jej znaczenie dla rozwoju tradycji sceptycznej)

Josef Moural, The Modes of Skepticism Revisited (Nowe spojrzenie na tropy sceptycyzmu)

LUNCH (12.30)

SESSION FOUR (14.00-16.15)

Chair: Adam Grzeliński

Sebastian Śpiewak, The Agon of Early Greek Criticism (Agon wczesnogreckiego krytycyzmu)

Dariusz Olesiński, Criticism in Plato’s Philosophy (Krytycyzm w filozofii Platona)

Agnieszka Woszczyk, Consolatio or Critical Methods? Some Reflections on Philosophical Counseling (Consolatio czy metody krytyczne. Kilka uwag na temat Doradztwa filozoficznego)


Participants:

Peggy. H. Breitenstein, Institut für Philosophie, Friedrich-Schiller-Universität Jena

Christoph Demmerling, Institut für Philosophie, Friedrich-Schiller-Universität Jena

Adam Grzeliński, Institute of Philosophy, Nicolaus Copernicus University in Toruń

Tomasz Kubalica, Institute of Philosophy, University of Silesia in Katowice

Dariusz Kubok, Institute of Philosophy, University of Silesia in Katowice

Josef Moural, Department of Political Science and Philosophy, J. E. Purkinje University in Ústí nad Labem

Tomáš Nejeschleba, Department of Philosophy, Palacký University Olomouc

Zbigniew Nerczuk, Institute of Philosophy, Nicolaus Copernicus University in Toruń

Andrzej Noras, Institute of Philosophy, University of Silesia in Katowice

Dariusz Olesiński, Institute of Philosophy, University of Silesia in Katowice

Matúš Porubjak, Department of Philosophy, The University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava

Sebastian Śpiewak, Institute of Philosophy, University of Silesia in Katowice

Piotr Świercz, Institute of Political Science, Jesuit University Ignatianum in Kraków,

Agnieszka Woszczyk, Institute of Philosophy, University of Silesia in Katowice

Ten wpis został opublikowany w kategorii Kadra, Ogłoszenia, Studenci. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.