Olimpiada Filozoficzna

Komitety Olimiady:

Komitet Główny Olimpiady Filozoficznej
Komitet Okręgowy Olimpiady Filozoficznej


O Olimpiadzie: 
Olimpiada filozoficzna składa się z trzech etapów – dwóch pisemnych i ustnego. Pierwszy etap polega na napisaniu 20-stronnicowej pracy na wybrany spośród kilku tematów, których lista znajduje się na stronie Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (PTF). Pracę ocenia jury olimpiady. Autorzy esejów, które zostaną ocenione przynajmniej na 25 z 30 punktów, zostaną zakwalifikowani do II etapu konkursu. Eseje zaś – co szczególnie istotne – stanowić będą podstawę egzaminu w III etapie. Drugi etap, po niedawnych zmianach, jest jednostopniowy i polega na napisaniu krótkiej rozprawki i rozwiązaniu testu historyczno-filozoficznego. Na rozwiązanie obu zadań przewidziane są łącznie cztery godziny (150 minut na esej i 90 na test). Miejsce w finale zapewnia wynik 50 na 100 punktów, przy czym z eseju i testu należy uzyskać co najmniej 20 punktów. Ostatni etap to ok. 25-minutowa rozmowa z komisją. Komisji przewodniczy zazwyczaj opiekun tematu, na który dany uczestnik napisał esej w I etapie. Podczas finału olimpijczyk ma za zadanie obronić pierwszo-etapową pracę, odpowiedzieć na dwa pytania komisji i dokonać analizy krótkiego fragmentu tekstu filozoficznego. Tytuł laureat zdobywa co roku mniej więcej dwudziestu licealistów, a warunki przyznawania tytułu finalisty nie są precyzyjnie określone i zależą od liczby uczestników finału. Szczegółowe informacje o olimpiadzie można znaleźć na stronie PTF-u.